Zarządzanie produktem a rozwój technologii przemysłowych

Dostrzegamy trend, w którym to Klient – użytkownik produktu staje się coraz aktywniejszym uczestnikiem cyklu życia tegoż produktu. Wpływa to na model cyklu życia produktu a co za tym idzie na model PLM, w którym to Producent i Klient stają się coraz bardziej aktywnymi kooperantami.  Należy jednakże zaznaczyć, że na poziomie III rewolucji przemysłowej za podstawy model łańcucha wartości uznawany jest model Portera, w którym Klient jest jedynie odbiorcą a nie współtwórcą wartości, materializowanej przez produkt rozszerzony. 

W miarę rozwoju technologii przemysłowych w kierunku IV rewolucji przemysłowej ilość podmiotów, uczestniczących aktywnie w cyklu życia produktu będzie wzrastać, a łańcuch wartości, kreujący produkt rozszerzony będzie coraz bardziej złożony, m.in. poprzez włączanie Klienta we współtworzenie wartości, a nie jedynie w jej konsumpcję.  Nowemu modelowi zarządzania takim łańcuchem nadano nazwę platformy innowacji produktu (PIP) i stanowi on przyszłościowy odpowiednik obecnego PLM. Dla sukcesu gospodarki rozumianej jako suma producentów i konsumentów ważne jest, aby była to gra możliwie bliska modelowi win-win.                     

Zaznaczyć należy, że znakomita większość polskich firm przemysłowych jest obecnie na etapie III rewolucji przemysłowej, w odróżnieniu od rozwiniętych firm globalnych, będących w przededniu IV rewolucji. Fakt ten powinien implikować niezbędne działania pomocowe dla gospodarki polskiej, nietożsame z działaniami wskazanymi dla rozwiniętej gospodarki globalnej.

Zarządzanie produktem a poziom rozwoju przemysłu