Gospodarka 4.0

Przemysł 4.0 utożsamiany jest często ze zmianami, które zachodzą jedynie w obszarze produkcji przemysłowej pod wpływem technologii informatycznych. Dla odróżnienia, stosujemy tu termin Gospodarka 4.0 celem wskazania, że zmiany zachodzą nie tylko w fazie produkcyjnej, lecz w całym łańcuchu warości dodanej. Łańcuch ten wykracza współcześnie najczęsciej poza pojedyncze przedsiębiorstwo, jak to jest w klasycznym ujęciu Portera, obejmując swoim zasięgiem szereg podmiotów, współpracjących w formule koopetycji.